02188901817دیدنی های سیدنی


جنگل شناور

بر روی آب‌ های آرام خلیج سیدنی، کشتی متروکه ‌ای وجود دارد که به دلیل رشد بوته ها و نهال هایی که در آن وجود داشته به جنگل انبوه شناوری تبدیل شده و نظر گردشگران را به خود جلب کرده است.